زمین شناسی ساختاری

بررسی ساختار زمین شناسی بخش مهم اکتشافات معدنی در مراحل مختلف و توسعه سیستم های کانه زا را شامل می شود.
شناسایی زمان رخدادهای مهم زمین ساختاری می تواند در مشخص سازی محدوده ماده معدنی، تحلیل و طبقه بندی محلول های کانه ساز و همچنین مدل ژنز کانه زایی اطلاعات با ارزشی را در اختیار زمین شناسان قرار دهد.
بیشترین کاربرد مطالعات ساختار زمین شناسی در ارتباط با اندازه گیری و تعیین اجزایی است که یک ذخیره معدنی را تشکیل می دهد و بدین شکل می توان برآورد حجم ذخیره معدنی، کنترل ساختار در روی زمین، کنترل عیار، مسائل ایمنی، طراحی و مدیریت معدن را بصورت مستقیم انجام داد.
مطالعات زمین شناسی ساختاری بصورت ناحیه ای و محدود در طرح ریزی بلند مدت استراتژیک، تحلیل های اقتصادی و تملک زمین کاربرد مستقیم دارد.
زمین شناسان اپکس، زبان ساختاری زمین را درک نموده و اطلاعات ساختاری برداشت شده را باتوجه به شواهد موجود در زمین برای رهگیری کانه های با ارزش تطبیق می دهند.