مطالعات ژئوشیمی

موفقیت در صنعت معدن و بکارگیری استانداردهای جهانی در فعالیت های معدنی بصورت مستقیم وابسته به توانایی ما در جستجو، بهره برداری و مدیریت ذخایر فلزی و غیر فلزی دارد.
ذخیره های فلزی و غیر فلزی در حقیقت آنومالی های ژئوشیمیایی هستند و بنابر این ژئوشیمی نقش اساسی در زنجیره ارزشمند ذخیره های معدنی از مرحله اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی ایفا می کند.
شناسایی نشانه های توده معدنی که در اعماق و یا در نزدیکی سطح زمین قرار دارد شامل دو مرحله است:
مرحله اول اطلاعاتی از ناحیه دگرسانی و پراکنش اولیه مواد معدنی در ارتباط با جایگیری توده معدنی ارائه می دهد.
مرحله دوم شامل پراکنش ثانویه است که نشانه هایی در مورد مهاجرت عناصر معدنی از منطقه دگرسان شده و زون های کانه زایی بدست می آید.
بطور کلی رایج ترین و موفق ترین نوع نمونه برداری ژئوشیمی در اکتشاف مواد معدنی از خاک ها، رسوبات آبراهه و رودخانه، یخرفت ها و ترکیبات آهن دار از رخنمون های لاتریتی انجام می شود.

بر اساس مباحث علمی که بیان گردید، شرکت اپکس تلاش دارد تا این مرحله از اکتشاف را به نحو موثری به طریق زیر انجام دهد:
  • استفاده از دستگاه XRF قابل حمل برای آنالیز نمونه های معدنی.
  • طراحی مدل نمونه برداری از خاک، سنگ ها، آب و یا حتی گیاهان.
  • ارسال نمونه های معدنی به آزمایشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور.
  • تفسیر آنالیز های ژئوشیمی.
  • تعیین درصد عناصر و عناصر مزاحم.
  • یکپارچه نمودن داده های ژئوشیمی، زمین شناسی و معدنی برای معرفی زون های کانه ساز.
  • ترسیم نقشه توضیع عناصر در مقیاس های متفاوت.