مدل سازی سه بعدی

توده های زمین شناختی واجد منابع معدنی، پراکنش مکانی و پترو فیزیکی ساختار های زمین شناسی توسط شرایط تکتونیکی منطقه کنترل می شوند؛ بنابراین مدل سازی سه بعدی تحت کنترل شرایط پیچیده زمین شناسی مورد تاکید تحقیقات علمی قرار گرفته است.
موفقیت در عملیات اکتشاف و پروژه های معدنی بستگی به درک وسیع هندسه سه بعدی توده های معدنی دارد.
این دانش می تواند از طریق مدل سازی سه بعدی شرایط زمین شناسی و به منظور برآورد میزان ریسک عملیات اکتشاف، پایداری معدن و نحوه توزیع توده های معدنی بدست آید و بدین ترتیب باعث بهبود موثر تخمین و ارزیابی منابع معدنی و مطالعات مفهومی عملیات معدن کاری شود.

این کار توسط تیم با تجربه شرکت و با استفاده از آخرین نرم افزارهای موجود و به شرح زیر انجام خواهد گردید:
  • مدلسازی سه بعدی منابع معدنی و مدیریت بهینه آنها.
  • مدلسازی سه بعدی جهت استخراج بهینه معادن.
  • مدلسازی سه بعدی داده های ژئوفیزیکی.
  • مدلسازی سه بعدی داده های ژئوشیمی.