اکتشافات کانه زایی

رهگیری و شناسایی کانی های شاخص در شناسایی هسته کانه زایی یکی از مهم ترین مراحل در اکتشاف معدن است که اطلاعات مفیدی را در اختیار مهندسان پی جو و معدن کاران قرار می دهد.
اکتشافات کانه زایی را از لحاظ فنی می توان به کلیه اقدامات و ارزیابی های لازم برای مشخص کردن وسعت محدوده، طرح نقشه و حجم تولید سالانه که منجر به اخذ تصمیم های هوشمندانه می شود عنوان کرد.
هدف اکتشاف کانه زایی؛ یافتن و دستیابی به ذخایر جدید معدنی است که استخراج آنها صرفه اقتصادی داشته باشد.
هدف اصلی این عملیات؛ یافتن بیشترین تعداد ذخایر معدنی با ارزش اقتصادی بالا در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه است.

برخی اقدامات شرکت در این زمینه شامل موارد زیر می باشد:
  • شناسایی نوع کانی سازی.
  • شناساسس و تشخیص الگوی کانی سازی.
  • شناسایی پتانسیل کانه زایی در زون کانی سازی.
  • شناسایی نوع ژنز کانی سازی و یا نوع ذخیره معدنی.
  • ارزیابی و بررسی امکان کانه زایی ذخیره معدنی به منظور طراحی عملیات های اکتشافی.