حفاری اکتشافی

مجموعه مجرب شرکت مهندسی مشاور اپکس می‌تواند برای مشخص نمودن وضعیت سطحی و عمقی ذخیره با استفاده از داده‌های اکتشافی، مناسب ترین نقاط را برای حفر ترانشه، چاهک و گمانه مشخص سازد. همچنین فواصل نمونه برداری از حفریات اکتشافی را با توجه به فاز مطالعاتی و تیپ کانسار برنامه ریزی نماید. با توجه به تجارب کارشناسان لاگ نگاری گمانه‌ها، با دقت بالا انجام شده و اطلاعات کانه‌ها، آلتراسیون، سنگ‌شناسی و شکستگی‌ها و .. استخراج می‌گردد.

خدماتی که در این راستا ما قادر به ارائه آنها هستیم عبارتنداز: