ژئوفیزیک

روش‌های ژئوفیزیکی برای کشف برخی ذخایر معدنی به عنوان یک روش کمکی غیر مخرب، سریع و نسبتاً کم هزینه تر برای اکتشافات زیرسطحی مورد استفاده قرار می گیرند.
بر اساس نقشه‌های ژئوفیزیکی تا حدودی عمق و شیب ماده معدنی و به تبع آن محل حفاری‌های عمقی را می توان تعیین نمود. دستیابی به نتایج با کیفیت و صحیح، مستلزم انتخاب روش ژئوفیزیکی مناسب، طراحی مناسب شبکه برداشت، انجام تصحیحات لازم، پردازش و تفسیر نهایی است که با توجه به دانش توام زمین شناسی و ژئوفیزیک و تجربه کارشناسان ما نتایج قابل اطمینانی ارائه خواهد شد.
روشهای ژئوفیزیکی مورد استفاده عبارتند از :