مدل سازی و تخمین ذخایر معدنی

تعیین ذخیره معدنی یکی از مهمترین موضوعات مطرح در فعالیت های معدن می باشد که نتیجه مستقیمی در ادامه روند برداشت و مشخصا در ارزش اقتصادی حجم تولیدی و ریسک سرمایه گذاری دارد. به همین منظور زمین شناسان شرکت اپکس بر اساس کدهای گزارش نویسی بین المللی و با تکیه بر توانایی و تجربه های ارزشمند خود در زمینه مدیریت اطلاعات، مدل سازی های زمین شناسی، تخمین و ارزیابی ذخایر مواد معدنی و شبیه سازی های اولیه اقدام به مطالعه و بررسی ذخایر معدنی می نمایند.
کارشناسان زمین شناسی در اپکس سعی بر این دارند تا به نحو موثری به پروژه های معدنی شما از مراحل ابتدایی اکتشاف که شامل مطالعات امکان سنجی می شود تا مرحله استخراج کمک برساند.
گروه زمین شناسی اپکس میتواند با استفاده از نرم افزارهای GemCom، DataMine و Surpac و تکنیک های دیگر اقدام به ارزیابی و مدل سازی ذخیره های مواد معدنی با کیفیت بالا نماید.

خدماتی که در این بخش ارائه می گردد شامل موارد زیر هستند:
  • ارزیابی خصوصیات استخراجی.
  • بازنگری در نتیجه های نمونه برداری و پروسه انجام کارها.
  • بهینه سازی محل مغزه گیری.
  • مدیریت اکتشاف و پایگاه داده.
  • ترسیم مدل های دو بعدی و سه بعدی از لیتولوژی منطقه، ساختار زمین شناسی.