نمونه برداری و آماده سازی نمونه های معدنی

نمونه برداری های معدنی بخش مهم عملیات های پی جویی اکتشاف است و نتیجه بخشی آن وابستگی تنگاتنگی با تشخیص درست محل نمونه برداری و نوع نمونه برداشت شده در فیلد دارد.
ملاحظات دقیقی در خصوص مسائلی که بر روی تفسیر زمین شناسی و برداشت نمونه معدنی اثر دارد باید لحاظ شوند از جمله مدیریت زمان، استراتژی تکرار برداشت و پی جویی از مناطقی که قبلا بررسی شده اند، محدودیت لجستیکی در حجم و تعداد نمونه برداری و یا حجم و انتقال اطلاعات برداشت شده.
ارائه الگوی ارزیابی موفقیت در مراحل نمونه برداری، مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک و بلوک های صیقلی از نمونه های معدنی حائز اهمیت هستند.
مطالعات مقاطع نازک از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا مراحل فراوری مواد معدنی به منظور ارزیابی اشتراک نمونهای برداشت شده با ذخیره معدنی و نزدیکی به آن و درجه آزادی کانی های مشخص شده ضروری است.
افراد خبره در گروه معدنی شرکت اپکس نهایت سعی خود را می کنند تا بیشترین اطلاعات ممکن و با دقت بالا از محدوده معدنی مورد مطالعه استخراج نمایند.